Showing all 19 results

HYBRID-S | 25% THC
$50.00$125.00
HYBRID-S | 30% THC
$65.00$200.00
HYBRID-S | 24% THC

$125 OUNCES

Blue Dream (AAA)

$50.00
HYBRID-I | 32% THC
$70.00$220.00
SATIVA | 25% THC
$60.00$180.00
HYBRID-S | 33% THC
$75.00$240.00
HYBRID-S | 24% THC

$150 OUNCES

Gelato Dream (AAA+)

$50.00$150.00
HYBRID-S | 24% THC

$150 OUNCES

Ghost Breath (AAA+)

$50.00$150.00
HYBRID-I | 21% THC

$125 OUNCES

GlueBall (AAA)

$50.00$125.00
HYBRID-S | 26% THC

$150 OUNCES

Magic Monkey (AAA+)

$55.00$150.00
HYBRID-S | 28% THC
$60.00$180.00
HYBRID-S | 24% THC
$50.00$125.00
HYBRID-S | 22% THC

$125 OUNCES

Pink Candy (AAA)

$45.00$125.00
HYBRID-S | 28% THC
$60.00$180.00
HYBRID-S | 26% THC
$55.00$150.00
HYBRID-S | 26% THC
$55.00$150.00
HYBRID-S | 22% THC

$99 OUNCES

Sour Diesel (AA+)

$60.00$99.00
HYBRID-S | 21% THC

$80 OUNCES

Super A5 (AA)

$50.00$80.00
HYBRID-S | 33% THC
$75.00$240.00

Custom Text

Rewards Rewards