Showing all 19 results

HYBRID-I | 16% THC
HYBRID-I | 16% THC
HYBRID-I | 18% THC
HYBRID-I | 16% THC
HYBRID-I | 16% THC
INDICA | 17% THC
HYBRID-I | 17% THC
INDICA | 16% THC

$60 OUNCES

King Kush (AA-)

$40.00$60.00
HYBRID-I | 17% THC
HYBRID-I | 18% THC
HYBRID-I | 16% THC
INDICA | 18% THC
HYBRID-I | 17% THC

$80 OUNCES

Scooby Snacks (AA)

$50.00$80.00
HYBRID-S | 17% THC
HYBRID | 18% THC
HYBRID-I | 18% THC
HYBRID-I | 18% THC
Rewards Rewards